Takasama

From Nawapedia
Jump to: navigation, search


Takasama (紫護縄) family name, (male).

Activities

Kinbakushi.

Alternate Name(s)

タカ様(Japanese),

Biography

Nov 17-18 2012: Ōnawa asobi, Studio Roppongi Club. Cast: Rei, Tatsuki Hanakiba, Masayuki, Shuhei Kitagawa, Bingo Shigonawa, Takasama, Sanji, Shishiwaka, Kanan, Nagare Aotsuki, Nawanojyoh, Takeshi Kenko, Ranki Kazami, Mikikoto, Yuuna, ‘Rope’, Yoshi, Kasumi Hourai, Ren Yagami, Otonawa, YAGIE, Ryou, Ero Ouji, Beniryuhana, Akira Naka.

Nov 22-23 2014: Ōnawa asobi, Studio Roppongi Club. Cast: Kinoko Hajime, Kasumi Hourai, Ero Ouji, Bingo Shigonawa, Takumi Hyuga, Nawanojyoh, Towa, Koyuki, Kira, Ryou, Takasama, Kunimiya Jess, Nara, Yoi Yoshida, Nanashi, Oshima, Nuit de Tokyo, Tatu, Miss Gen, Hirama.


Selected Works

References

Notes

External Links